InfraMag framtida magnetburna transporter

Hur går vi vidare?

Vi kommer helt förutsättningslöst lägga upp en helt ny infrastruktur för alla transporter. Den kommer att basera sig på att strukturen kommer att byggas på pelare och befinna sig ovanför marknivån i alla kategorier. Det finns så många fördelar med att skilja infrastrukturen från markplanet. Den kan leva ett helt eget liv och inkräktar minmalt på omgivmningen och landskapsmiljöerna. Finns inga risker med kollisioner mellan fordon, människor och djur.

Vi presenterar de mänskliga, snabba, miljövänliga och fullständigt säkra tågen inför framtiden. Du kan åka i 400 km/h genom naturen, och se den utanför ditt fönster. Du är ett med naturen. Godstransporter med 250 km/h säkrar industrins framtida behov! 

Våra övergripande mål kan ses i tabbellen nedan.  
Det är fullt möjligt att åstadkomma detta. Både teknik och kunskaper finns för att genomföra en infrastruktur som motsvarar ett modernt och miljömässig framtida scenario. 

Effektiva automatiska intermodala terminal er

Elininerar den lånväga trafiken av gods på vägarna effektivt.

Terminaler placerade på max 150 km avstånd gör att täckningen av godstransporter blir effektiv. Inga långa körningar och ingen aktivitet, eller behov av utländska åkare. 

A Höghastighetståg med ett motsarande axeltryck på 8 ton. 
Enbart för persontransporter och mycket lätta godstransporter, exempelvis internetgods.

Detta är tågalternativet för, snabba och säkra persontransporter med hastigheter på 4 - 500 km/h. Du avgår från centrum av avgångspunkten och kommer till centrum av destinationspunkten. Du reser i bekväma mordena tåg och dom är upplyftade av ett permagnetfält vilket gör att de åker i det närmaste friktionsfritt. Ger en tyst och mjuk transportresa, snabbt genom landskapet, men du kan se landskapet utanför fönstret. Du sitter inte instängd i ett trångt rör under transporten.

Denna lösning har framtiden för sig och linjerna med detta tåg kan helt ersätta inrikesflyget. Det kan läggas ned helt och hållet. Du reser miljövänligt och snabbt och till låga kostnader. Du reser dessutom helt säkert för tåget kan inte spåra ur.  

B Kombibanan där både persontr​ansporter och godstransporter samlas. 
Axeltryck motsvarande 23 ton.

Detta är tågalternativet för, snabba och säkra persontransporter med höga hastigheter under dagtid. Du avgår från centrum av avgångspunkten och kommer till centrum av destinationspunkten. Du reser i bekväma mordena tåg och dom är upplyftade av ett permagnetfält vilket gör att de åker i det närmaste friktionsfritt. Ger en tyst och mjuk transportresa, snabbt genom landskapet, men du kan se landskapet utanför fönstret. Du sitter inte instängd i ett trångt rör under transporten.

På natten trafikeras banan med godståg i en hastighet av 250 km/h. Även godstågen är uppburna på ett permanent magnetfält, samma magnetfält som bär upp persontågen. Det gör att godset transporteras i det närmaste friktionsfritt och till låga kostnader. genom att kombinera banan med godstransporter erhålles en mycket fördelaktig kostnadsbild både vad det gäller person och gods transporter. 


Bilden ovan visar ett helt godståg som har utformats för att hålla nere luftmotståndet även på godstransporterna. Vid högre hastigheter är det luftmoståndet som har den största inverkan varför det har fått inflytelse på utformningen av godstågen.

Det går även att kombinera tågen så att en del består av persontransporter och en del av tåget för godstransporter. Det ger ytterligare ekonomi för tågbanan och den går att bygga och operera även där underlaget för persontransporter är lågt.

C. Godstransporter och eventuellt andra tunga transporter. 
Banan har ett axeltryck motsvaranda 35 ton.

En speciell tågbana som har ett mycket hög bärighet och kan exempelvis användas av LKAB i deras malmtransporter. Det gör att transporterna kan i princip utföras med i det närmaste friktionfria körningar vilket starkt påverkar priset för att förflytta godset. 

Det går att bygga specialbanaor som svarar emot högt ställda krav på bärighet och andra specifika egenskaper. Möjligheterna är många. Genom banornas utformning skulle mycket av underhåll och skötsel kunna hållas låga. Exempelvis är tågbanorna öppna mellan spåren varför ingen snö stannar kvar på banan och den finns ju dessutom över markplanet så inga kollisioner med renar eller andra djur förekommer.

Eftersom banans konstruktion har en fördel av att byggas i dubbelspår så ökar kapaciteten mycket i förhållande till dagens enkelspåriga transportlinje. Dessutom kommer hastigheten att vara betydligt högre än dagens hastighet.