Byggtid, kostnad och ekonomi även för höghastighetsbana baserat på InfraMag tåg

Syftet med att införa höghastighetståg är att korta restider och snabba upp godstransporter. Tidsbesparingen för passagerare och gods på Trafikverkets bana uppnås successivt under 25 år, medan vår bana når målet med kortare restid redan efter 5 år. Detta ger en mycket stor samhällsekonomisk besparing under de följande 20 åren.

Kostnaderna för att anlägga en tågbana omfattar allt från att köpa in mark och utföra markarbete till att tillverka och montera moduler. Genom att stål modulerna tillverkas industriellt och monteras på plats, minimeras kostnaden för tillverkningen. Likaså undviker vi vägfrakter av stora mängder ballast jämfört med ett banvallsbygge. Markarbetet för ett fundament till en pelare är väsentligt mindre än att anlägga en stabil banvall – och det är enklare att justera pelare vid framtida sättningar i marken.

Snabba persontransporter mellan orter kräver att stationerna ligger centralt i städerna. Annars måste resenären byta färdmedel minst en gång till vid start och mål, vilket förlänger restiden väsentligt. Det går att behålla nuvarande stationer, om man låter de nya spåren vila på pelare, vilket innebär stora besparingar.

De faktiska kostnaderna för alternativa sätt att bygga höghastighetsjärnväg kräver detaljkunskap om bl. a. banans dragning och markens beskaffenhet. Trafikverket har i uppdrag att göra kostnadsjämförelser. Nedan redovisar vi översiktliga kostnader per kilometer tågbana från olika konsultrapporter.

Väljer man att vid byggnationen av höghastighetsbanan inkludera vårt InfraMag tillägg så kommer det givetvis att påverka investeringarna. Men den tilläggsinvesteringen betalar snabb igen sig då tåg som framförs på den nya stambanan med InfraMag har avsevärt lägre driftskostnader, tillåter högre hastigheter. Underhållet är bara bråkdelar av ett normalt underhåll. Ger en total överlägsen ekonomisktt resultat.

Spår på stålbrobanor

A MCCT AB
Axeltryck 18 ton
Kostnad per km = 155 miljoner kr
Investering 112 miljarder
Byggtid 5 år

Spår på stålbrobanor

Tilläggskostnad InfraMag 18 tons axeltryck
Kostnad per km = 60 miljoner
Kostnad per km 215 miljoner kr
Tillkommande el och signalsystem 25%
Kostnad per km 54 miljoner
Total kostnad 269 miljoner per km
Investering 194 miljarder
Byggtid 5 år (Sker samtidigt)

Spår på betongbrobanor

SKANSKA
Axeltryck 14 - 22,5 ton
Kostnad per km = 284 miljoner kr
I nvestering 205 miljarder kr

Byggtid 12 år

Spår på marken

Trafikverket
Axeltryck 22,5 ton
Kostnad per km = 320 - 420 miljoner kr
Investering 230 - 305 miljarder kr
Byggtid 25 år
--------------------------------------------------
Trafikverket Budget
Kostnad per km = 283 miljoner kr
Investering 204 miljarder kr
Byggtid 25 år

En stålbro väger en tiondel av en betongbro, och ställer därför mycket mindre krav på transporter och lyft.

Spår på stålbrobanor

AMCCT AB
Axeltryck 18 ton
Längd 30 meter kr
Vikt 160 - 300 ton,
tyngsta delkomponent 35 ton
Kan hanteras av de redskap och maskiner som idag finns på marknaden.

SKANSKA

Axeltryck 14 - 22,5 ton
Längd 40 meter
Vikt 925 -1100 ton
Kräver specialmaskiner och logistik för att kunna transportertas och hanteras..

Blog för InfraMa​g

Vi arbetar med en blog sida som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommuniera allt som står på hemidan inframag.se. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan inframag till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. 

Vi beräknar att blog sidan skall finnas uppe senast den 30 september.