Gammal och ny teknik på samma spår

Våra utvecklade bobanor kan utnyttjas av redan befintliga tåg och vagna eftersom det finns ett spår som följer den internationella standarden som vi har inom Sverige. Är brobanorna utrstade med erforderlig elförsörjning via luftledning samt de signal system som erfordras så är det fritt fram för alla utrustningar att utnyttja spåret. Det betyder att enda skillnaden är att spåret ligger en nivå upp och inte på marken.

Men det är en avsevärd skillnad då man talar om kollisioner med andra fordon och djur. Det problemet ar helt avlägsnats. Likaså kan hastigheterna klart ökas och 200 - 250 km är inga problem sett ur trafikbanans villkor med gamla utrustningar.

Ovanstående bild visar ICE tåg som kulle vara möjligt att trafikera på våra stålbrobanor. 

Kompletteras med InfraMag tillägget så kan tåg som är utrustade med den tekniken köra på brobanorna i det närmaste friktionsfritt. Det gör artt man köra ed betydligt högre hastigheter och tåget är dessutom helt säker från urspårningar eller andra liknande problem. Det är helt styrt så hastigheter på 450 km/h och däröver är fullt möjliga.

Bilden ovan visar ett Maglevtåg och har inget att göra med InfraMag utan bara påvisar hur ett modernt tåg kan vara utformat.

*​  Dagens tågfordon för person- och godstrafik kan användas även fortsättningsvis
*  Hastigheten bestäms av fordonen, inte av spåren: nya InfraMag tillåter godståg < 320 km/h och persontåg 450 km/h och                            däröver
*  Snabba godsleveranser är ett krav idag, eftersom företagen har minimerat sin lagerhållning och den växande e-handeln med paket           skall nå kunden inom någon dag. Höghastighetståg kan ingå i ett system "pollitera gods"
*  Täta omlastningsstationer utmed stambanorna ger snabbare leverans av gods till kund utan att störa övrig tågtrafik

Blog för InfraMa​g

Vi arbetar med en blog sida som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommuniera allt som står på hemidan inframag.se. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan inframag till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. 

Vi beräknar att blog sidan skall finnas uppe senast den 30 september.