InfraMag framtida magnetburna transporter

Vi står inför ett viktigt vägval och som kommer att påverka oss alla ordentligt!

Den nuvarande regeringen håller på att göra oss alla medborgare urfattiga. 

Man försöker inte leva med det övriga Europa utan man går på tvärs hela tiden. Vilket kommer att straffa oss ordentligt. 

Inte undra på att OECD klassade Sveriges regering som den i säklass mest in-kompettenta regeringen inom hela OECD.

Inte ett roligt betyg, vi som har tillhört första ledet nu finns vi bland de absolut sista. 

Sverig​e står inför ett viktigt vägval - hur väljer man att gå vidare

Hela Eur​opa, och resten av världen 

Moderniserar och bygger höghastighetståg för att möta den framtida miljövänliga efterfrågan och möjligheter på transportlösningar som har framtiden för sig.

Inte Sverige, vi har sagt nej till höghastighetstågen. Sagt nej till bidrag från EU för att förverkliga höghastighetds tåg och modernisering av infrastrukturern!

Sverige
Satsar på vägtransporter och låter det vara stommen i transporter i framtiden. För säkerhets skull ökar man längden på fordonen till 34.5 meter.

Med beaktande av den av EU bestämda "Pollutor pay", så kommer naturligtvis den Svenska industrin att få kraftigt ökade transportkostnader.

EU går mot renare m​iljö! 

EU går mot klarare och renare miljö då det mesta av transporterna skall föras över till järnvägstransporter. 

De farliga partiklarna som frigörs vid kontakter mellan gummihjulen och vägbanan reduceras avsevärt. 

Sverige får problem med nedsmutsad miljö!
Sverige få problem med nedsmutsning inom miljön. Det är inte enbart CO2 som har betydelse utan även de små partiklarna som frigörs av bilarnas däck vid kontakter med vägbanan. 

Idag dör 5-7 000 personer en för tidig död i Sverige. Den siffran kommer att stiga i jämförelse med övriga Europa.

Gods på​ järnvägen 

Enligt EU:s trafikplan,TEN-T skall 75% av alla vägtransporter över till att transporteras på järnväg eller med sjötransporter. Det betyder en radikal förändring av transportstrukturen.

Sverige vidhåller transport på väg

Enligt EU så införs "pollutor pay" vilket innebär att nedsmutsaren skall betala för sig inom transportsektorn. 

Det betyder att de framtida transportkostnaderna på väg kommer att vara riktigt höga i jämförelse mot vad dom är idag och vad som finns inom EU.

Järnvägstransporter ökar inom EU. 

Järnvägstransporter kommer att kraftigt öka inom EU. Beslut finns på att 75 % av alla vägtransporter av gods skall över till järnväg och sjöfart  innan 2030.

Sverige
Våra stora lastbilstillverkare kommer att inom 5 -7 år att ha gått i konkurs beroende på den starkt vikande efterfrågan på lastbilar för att transportera gods.

EU: Intermodala terminaler klar 2028 

Enligt EU:s strukturplan skall alla platser med mer än 100 000 innevånare ha en intermodal terminal för person och godstrafik klar 2028.

Vad gör Sverige: sover finns inget intresse
Sverige sover vidare man bryr sig inta alls, inget intresse att integreras med det övriga Europa. På kollisionskurs mot EU men man bryr sig inte.

EU: Flyglinjer < 500 km​ läggs ned och ersättes av snabbtåg 

Du åker snabbt och bekvämt med snabbtåg och kommer från centrum till centrum utan att byta färdmedel.

Sverige behåller flyget och bygger det för eldrift

Vem vill åka till Bromma och flyga max till Gävle. Ingen räckvidd på planen. Leksaker! På kollisionskurs igen!.

Industrin läm​nar lan​det 

De onormalt höga transportkostnaderna får industrin att lämna landet. 

Det finns mycket bättre alternativ inom EU och kostnadsbilden avsevärt lägre. Sverige avindustrialiseras

Sverige ingen industrination längre
De onormalt höga transportkostnaderna får industrin att lämna landet. Det finns mycket bättre alternativ inom EU och kostnadsbilden avsevärt lägre. Ruiner från gången tid​!

EU:s samlade får, Sverige sist i kön och får verkligen skämmas!

Att Sverige idag är helt akterseglade inom miljövåden borde inte vara någon nyhet längre. Vi har hamnat sist i klassen och vi får nymera skämmas och kommer att få betala dryga böter till EU för vårt agerande i nutid och i framtiden.