InfraMag framtida magnetburna transporter

Framtidens järnväg byggs med moduler på pelare

Järnvägen på pelare och helt i stål kan nu byggas till förmånliga priser och med liten miljöpåverkan.

Höghastighetsbanan byggs på pelare vars höjd anpassas för att tågbanan ska bli så horisontell som möjligt. Tågbanan har ingen större åverkan på natur eller djurliv där den dras fram. Vissa områden som är känsliga för att anlägga banvallar kan bli aktuella för en tågbana på pelare. De standardiserade brobalkarna kan användas överallt och man kan välja att låta dubbelspåret vila på en eller två pelare. Modulerna produceras industriellt i stora serier och monteras på plats. Många industrier och företag kan sätta samman de standardiserade modulerna, och de närmast belägna kan engageras.

En längd på 30 meter ger bra möjlighet att följa landskapets variation och att vikten gör att vanliga lastbilar och lyftkranar kan användas.

Tåget avsett Dim.
 axel-tryck
Hastigh Vikt per meter stålbro
banor
Vikt per
 meter betong
brobanor
Person-transport och lätt kombi 18 ton 320 km/h 5 ton 23,2 ton
InfraMag lätta tåg < 10 ton 450 - 600 km/h 3,9 ton -------
Vanliga tåg 23,2 ton 320 km/h 6 ton 23,2 ton
Godståg 35 ton 320 km/h 8 ton

Botten element

Kan utföras på plats eller monteras av färdiga element som anpassa​s till terängen

Brobalkar

Prefabricerade industriellt och färdiga att lyftas på plats. Varje brobana har en längd på 30 meter.

Enkel pe​​lare 

Enkelpelare som monteras parvis och kommer att finnas under varje brobana. På skissen finns också de skarvdelar som skall finnas för att kunna skapa de pelarhöjder som erfordras

Dubbel pel​ar​e

Kan användas när man bygger i städer och i samhällen eller d​et ställer krav på enekel koncentrerad nedförning till markplanet

Huvudtvär​balk

Huvudtvärbalk som binder ihop enkelpelarna och bildar​ undelag för tågbrobanorna. 

Huvudtvärbalk

Huvudtvärbalk som är avsedd för enelpelarna. ​Tvärblaken bär upp 4 tågbrobanor dvs dubbelspår på varje pelare.

Tvärstag

Bilden till höger får symbolisera de tvärstag som kommer att finnas mellan tågbrobanorna.

Bomberingsunderlägg

Mellan tvärbalkarna och tågbrobanorna kan avsedda bomberingsunderlägg finnas för att klara av att ge tåget den lutning som erfordras vid högre hastigheter.

InfraMag tillägg

InfraMag är skapat som ett tillägg till de vanliga tågbrobanorna. Kan även aderas efteråt till redna verksamma tågbrobanor. De måste doch hålla en bestämd planhet och toleranser för att detta skall vara möjligt.

Luftledning, signalsystem, gångbanor etc... 

All elektriska ledningar, signalsystem mm som skall till för att tåget kan köra på banan, liksom alla nödvän​diga gångbroar